stats counter

PUBLICATIONS

 ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ
 

α) ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ:  

1) Τα Μαθηματικά στο Βυζάντιο, Λογιστική, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα 2006. Β’ Έκδοση: Ιστορία Μαθηματικών, Τα Μαθηματικά στο Βυζάντιο, Λογιστική, εκδ. Παύλος, Αθήνα 2007.
2) Τα Προβλήματα της Γεωμετρίας στο Βυζάντιο, Γεωδαισία, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα 2006. Β’ Έκδοση: Ιστορία Μαθηματικών, Τα Προβλήματα της Γεωμετρίας στο Βυζάντιο, Γεωδαισία, εκδ. Παύλος, Αθήνα 2007. Αναφορά στη Β΄ Έκδοση και περιγραφή των δύο βιβλίων: Bereitgestellt von/ De Gruyter/TCS, Angemeldet/46.30.84116, Heruntergeladen am/22.05.14.11.07, pp.1052,1053, 2014 από τον Ιστορικό και μέλος της Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών του Ε.Ι.Ε. κ. Ι. Τελέλη.
 Τα βιβλία αυτά έχουν ζητηθεί και ευρίσκονται στις Βιβλιοθήκες όπως φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.  
3) Το Μαθηματικό περιεχόμενο του Codex Vindobonensis phil. Graecus 65 (φφ. 11- 126), Εισαγωγή, Έκδοση και Σχόλια, εκδόσεις Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών(ΚΒΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Θεσσαλονίκη 2006. 
The details about the writing of the book

Μέλη του Δ.Σ. του ΚΒΕ οι Καθηγητές του ΑΠΘ κκ.: Γεώργιος Βελένης (Πρόεδρος), Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, Βασίλειος Κατσαρός, Γεώργιος Νάκος, Βασίλειος Φανουργάκης (Μέλη)

Το βιβλίο έχει χαρακτηρισθεί από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες διεθνώς ως "Πηγή" (Μαθηματικά-Ιστορία-Μελέτη και Διδασκαλία- Βυζαντινά Μαθηματικά) και ευρίσκεται μεταξύ άλλων και στις Βιβλιοθήκες όπως φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.
Ενδεικτικά Επαινετικά σχόλια και αναφορές:
 Επαινετικά σχόλια: Ι) Σε επιστολή της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου της Σορβόννης Dr. Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ. ΙΙ) Σε επιστολή του Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βιέννης Dr. Wolfram Hoerandner. ΙΙΙ) Σε επιστολή της Ακαδημαϊκού και Καθηγητρίας του Πανεπιστημίου του Harvard †Dr. Αγγελικής Λαΐου.
 Αναφορά στο βιβλίο και περιγραφή του έχει γίνει στα περιοδικά Ι) Byzantinische Zeitschrift, band 101 heft 1 (2008), ed. Walter de Gruyter, Berlin, New York, σελ. 502, από τον Ομότιμο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπυρίδωνα Τρωιάνο. ΙΙ) Byzantinische Zeitschrift, band 101/2 (2008) : III. Abteilung, ed. Walter de Gruyter, Berlin, New York, σελ. 1066, από την Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας του Α.Π.Θ. κ. Σοφία Κοτζάμπαση. ΙΙΙ) Byzantinische Zeitschrift. Volume 101, Issue 2, Pages 857–1105, ISSN (Online) 1864-449X, ISSN (Print) 0007-7704, DOI: 10.1515/BYZS.2008.026, /March/2009 από R. Tocci. Published Online: 28/04/2009.)
 Αναφορά στο βιβλίο έχει γίνει στο άρθρο του Γιάννη Στόγια με τίτλο: ''Προβλήματα αριθμητικά και ζητήματα κοπής νομισμάτων στην υστεροβυζαντινή περίοδο'' (Υποσημειώσεις υπ' αριθμ. 28, 29, 30, 31, 32, 78), το οποίο δημοσιεύθηκε στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Πανελλήνιου Συνέδριου ''Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας'' (Αθήνα 11-13/3/11) στην ιστοσελίδα: www.emdiet.gr
Επίσης αναφορά έχει γίνει από τον J. Diethart  στην υποσημείωση 26 του άρθρου του ' Johannes Diethart und Werner Voigt Notae legentis zu Papyri und außerägyptischen griechischen Texten aus byzantinischer Zeit*  '
 4) Η διδασκαλία των Μαθηματικών στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας, σύμφωνα με τον κώδικα 72 της Βιβλιοθήκης της Δημητσάνας, Εισαγωγή, Έκδοση και Σχόλια, εκδ. Μαρία Χάλκου, Αθήνα 2009. Το βιβλίο χαρακτηρίστηκε από τις διεθνείς Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ''Πηγή'' για τη μελέτη και διδασκαλία των Μαθηματικών, και ευρίσκεται ψηφιοποιημένο στη Βιβλιοθήκη "Ανέμη" του Πανεπιστημίου της Κρήτης, καθώς και του ΑΠΘ.
5) Κωνικές Τομές: Εισαγωγή, Θεωρία-4ος Ορισμός, Εφαρμογές για τη διδασκαλία, εκδ. Μαρία Χάλκου, Αθήνα 2010. Το βιβλίο, το οποίο προλογίζει το μέλος του Σώματος Ομότιμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ι. Αραχωβίτης, ευρίσκεται ψηφιοποιημένο στις Βιβλιοθήκες του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
6) Τα Μαθηματικά στην Ελλάδα από τον 15ον έως τον 18ον αι. μ.Χ. Τα μυστικά που αποκαλύπτουν τα χειρόγραφα, Αθήνα, 2014. (έντυπο και epub)  
7) Τα Βυζαντινά Μαθηματικά, The codex vindobonensis phil. gr. 65 of the 15th cent. (11r-126r), Τόμος Ι Άλγεβρα-Αριθμητική, Τόμος ΙΙ Γεωμετρία , Γ΄ έκδοση, Αθήνα 2014. (epub) www.kobobooks.com

  β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.) ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ: 

 1) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Β’ Λυκείου, τεύχος Β’, ISBN 960-541-024-9, εκδ. ΚΕΕ του ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 1998. 
2) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Β’ Λυκείου, τεύχος Γ’, ISBN 960-541-039-7, εκδ. ΚΕΕ του ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 1999. 
3) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ’ Λυκείου, τεύχος Α’ Θετικής κατεύθυνσης, ΙSΒΝ 960-541-050-8, εκδ. ΚΕΕ του ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 1999. 
4) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ’ Λυκείου, τεύχος Β’ Θετικής κατεύθυνσης, ΙSΒΝ 960-541-081-8, εκδ. ΚΕΕ του ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 2000. 
5) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ’ Λυκείου, τεύχος Α’ Τεχνολογικής κατεύθυνσης, ΙSΒΝ 960-541-050-8, εκδ. ΚΕΕ του ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 1999. 
6) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ’ Λυκείου, τεύχος Β’ Τεχνολογικής κατεύθυνσης, ΙSΒΝ 960-541-082-6, εκδ. ΚΕΕ του ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 2000. 
7) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ’ Λυκείου, τεύχος Α’ Γενικής Παιδείας, ΙSΒΝ 960-541-050-8, εκδ. ΚΕΕ του ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 1999. 
8) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ’ Λυκείου, τεύχος Β’ Γενικής Παιδείας, ΙSΒΝ 960-541-083-4, εκδ. ΚΕΕ του ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 2000.

  

 γ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

 1) "Κωνικές τομές- Ιστορικό- Θεωρία". Μαθηματική Επιθεώρηση της ΕΜΕ, 48 (1997), σελ. 32- 39. Η εργασία περιλαμβάνει 3 νέα θεωρήματα των κωνικών τομών τα οποία διετύπωσα και απέδειξα. Τα συγκεκριμένα θεωρήματα μας οδηγούν σήμερα μετά από περίπου 2.300 έτη που θεμελιώθηκαν οι 3 πρώτοι ορισμοί, στον 4ο ορισμό των κωνικών τομών. 

2) "Αξιολόγηση Παιδαγωγικών Συστημάτων". Ευκλείδης Γ’ της ΕΜΕ, 52 (1999), σελ. 26- 38. Βλ. και σε Περιλήψεις Εισηγήσεων Συμποσίου των Δελφών του Κ.Ε.Ε., Δελφοί 1998. 3) "Ο δειγματοληπτικός έλεγχος για τον προσδιορισμό του ποσοστού κάποιου ονόματος με τη χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου". Μαθηματική Επιθεώρηση της ΕΜΕ, 56 (2001), σελ. 7- 14.

 4) "Διδακτική προσέγγιση των προόδων και αναλογιών κατά τον 15ον αιώνα". Πρακτικά του Β’ Συνεδρίου Βυζαντινολόγων, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1999, σελ. 172. 

5) "Η διδασκαλία των ριζών δευτέρας και τρίτης τάξεως. Μία διδακτική προσέγγιση που βρέθηκε σε ελληνικό χειρόγραφο της Βιέννης". Πρακτικά του Γ’ Συνεδρίου Βυζαντινoλόγων, Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2000, σελ. 90.  

6) "Aλληλεπιδράσεις Μαθηματικής Παιδείας και Βυζαντινής Κοινωνίας του 15ου αι. κατά τον Βιενναίο Ελληνικό φιλ. Κώδικα 65". Πρακτικά του 19ου Πανελλαδικού Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της Ε.Μ.Ε. με θέμα ¨Τα Μαθηματικά Διαχρονικός Παράγοντας Πολιτισμού¨, Κομοτηνή, Νοέμβριος 2002, σελ. 406-417. Αναφορά στο άρθρο αυτό έγινε από τον κ. Δημ. Πατσόπουλο στη σελ. 15 της Διδακτορικής του Διατριβής με θέμα: ¨Διδακτικές Ανακατασκευές της Ιστορίας των Μαθηματικών¨, Τμ. Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 2006  

7) "Θέματα Τεχνικής Εκπαίδευσης σε πρόγραμμα διδασκαλίας Μαθηματικών του 15ου αι.". Πρακτικά του Δ’ Συνεδρίου Βυζαντινολόγων, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2002, σελ. 146. 

8) "Προβληματισμός και προτάσεις σχετικά με παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας των κλασμάτων. Επίδραση των «πιστεύω» του διδάσκοντα". Παιδαγωγικός Λόγος, τ.χ. 1 (2002), σσ. 95-107. Σε συνεργασία με τις κ. Μπούρικα Μαρία, Πέτρου Αθηνά.  

9) "Αλληλεπιδράσεις μεταξύ Δύσης και Βυζαντίου στον τομέα της Μαθηματικής Επιστήμης". Πρακτικά Ε΄ Συνεδρίου Βυζαντινολόγων, Κέρκυρα, Οκτώβριος 2003, σελ. 199-203. 

10) "Η Μαθηματική Παιδεία και η ορολογία της στο Βυζάντιο κατά τον 15ον αι.". Εώα και Εσπέρια , 5, (2001-2003), σελ. 51-62, ISSN: 1106-2614. Αναφορά στο άρθρο αυτό έχει γίνει στο περιοδικό: α) Byzantinische Zeitschrift, band 101/2 (2008) : III. Abteilung, ed. WalterdeGruyter, Berlin, NewYork, σελ. 1066. Η αναφορά έγινε από τον Ιστορικό του Ε.Ι.Ε. κ. Χαράλαμπο Γάσπαρη. β)Byzantinische Zeitschrift. Volume 97, Issue 1, Pages 263–515, ISSN (Print) 0007-7704, DOI: 10.1515/BYZS.2004.263, /October/2004, Published Online: 07/02/2008 από τον P. Schreiner.  

11) "Problems of Technical Education in a program of teaching Mathematics in the 15th century according to the codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (f.11r-126r)". History and Education in Mathematics and Informatics, ed. University of Latvia, 2003, σελ. 165-171, ISBN 9984-725-88-X. 

12) "The Pythagorean Rule and its application, according to a Greek Manuscript of the 15th cen. in Wien", Review of the National (Serbian) Center for Digitization, Pub. Faculty of Mathematics, Belgrade, τεύχος 9 (2006), σελ. 63-70, ISSN: 1820-0109. Αναφορά στο άρθρο έχει γίνει 1) Στον Σερβικό Εθνικό Κατάλογο Επιστημονικών Άρθρων 2) ΣτοΝewsletter of History and Pedagogy of Mathematics (H.P.M.), τεύχος 66, Νοέμβριος 2007, σελ. 10.  

13) "Tα Μαθηματικά των Βυζαντινών χρυσοχόων σύμφωνα με τον Βιενναίο Ελληνικό φιλολογικό κώδικα 65 (φ. 11α-126α) του 15ου αι.". Πρακτικά (υπό έκδοση) ΣΤ” Συνεδρίου Βυζαντινολόγων, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005. 

 14) "Η Βυζαντινή Μαθηματική Εγκυκλοπαίδεια", τομέας «Ιστορία-Λαογραφία» στην ιστοσελίδα: www.arcadians.gr. Το άρθρο αυτό επελέγη απο την ιστοσελίδα www.arcadians.gr. για τον τομέα ‘Ελληνες και Μαθηματικά’ της ιστοσελίδας μαθηματικών της Πάτρας: www.mathsforyou.gr. Το άρθρο δημοσιεύθηκε επίσης και στην εφημερίδα του παραρτήματος Ροδόπης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στο φύλλο 1 Μαρτίου-Απριλίου 2008, σελ. 6. Η αντίστοιχη ιστοσελίδα είναι: http://apeironews.blogspot.com.  

15) "Transcription, Introduction and Mathematical comments (in Greek)", Νewsletter of History and Pedagogy of Mathematics (H.P.M.), τεύχος 66, Νοέμβριος 2007, σελ. 8,9.  

16) "Mathematics of Byzantine Silversmiths", Proceedings Education, International Congress on Mathematics Micom 2009, September 2009, Ohrid, Fyrom, p. 38-46.  

17) "Η Ελληνική Μαθηματική Εγκυκλοπαίδεια των Βυζαντινών", Βυζαντινά τόμ. 27ος, εκδ. Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 91-128. Αναφορά έχει γίνει: 1) Στο άρθρο του Γιάννη Στόγια με τίτλο: »Προβλήματα αριθμητικά και ζητήματα κοπής νομισμάτων στην υστεροβυζαντινή περίοδο» (Υποσημειώσεις υπ” αριθμ. 19, 28), το οποίο δημοσιεύθηκε στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Πανελλήνιου Συνέδριου »Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας» (Αθήνα 11-13/3/11) στην ιστοσελίδα: www.emdiet.gr 2 ) Στη διδακτορική διατριβή του Roberto Soto Ayala με τίτλο: " LOS “ESPEJOS DE PRÍNCIPE” EN EL MUNDO BIZANTINO COMO CONTINUIDAD DE LA TRADICIÓN RETÓRICO-POLÍTICA ISOCRÁTICA (Πανεπιστήμιιο της Γρανάδας).  

18) "The Mathematical Encyclopaedia of the 15th century", Review of the National (Serbian) Center for Digitization, Pub. Faculty of Mathematics, Belgrade, τεύχος 12 (2008), σελ. 119-130, ISSN: 1820-0109. Αναφορά στο άρθρο έχει γίνει στον Σερβικό Εθνικό Κατάλογο Επιστημονικών Άρθρων 

 19) "Ιστορικές Μαθηματικές Μέθοδοι κατά την Ελληνική Βιενναία Μαθηματική Πραγματεία", Ευκλείδης Γ’ της ΕΜΕ, 69 (2008), σελ. 101-122.  

20) “Arithmetical operations, fractions, progressions, linear equations, and roots of real numbers, according to codex Vindobonensis phil. Gr. 65 ofthe 15thcentury”, Review of the National (Serbian) Center for Digitization, Pub. Faculty of Mathematics, Belgrade, τεύχος 14 (2009), σελ. 67- 77, ISSN: 1820-0109. Αναφορά στο άρθρο έχει γίνει στον Σερβικό Εθνικό Κατάλογο Επιστημονικών Άρθρων  

21) "Η διδασκαλία των Μαθηματικών από την εποχή του Βυζαντίου έως τα χρόνια της τουρκοκρατίας και η συμβολή του Νικηφόρου Θεοτόκη, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 72 χειρόγραφο της βιβλιοθήκης της Δημητσάνας", Ευκλείδης γ” της ΕΜΕ, 71 (2009), σελ. 63-86. 

 22) "Μαθηματικές Μέθοδοι των Βυζαντινών Αργυροχρυσοχόων σύμφωνα με την Ελληνική Βιενναία Μαθηματική Πραγματεία", Βυζαντινά τόμ. 32ος, εκδ. Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 245-259.  

23) "Στοιχεία εξέλιξης της Μαθηματικής Παιδείας και της ορολογίας της", Πρακτικά του 29ου Πανελλαδικού Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της Ε.Μ.Ε. Καλαμάτα, Νοέμβριος 2012, σελ. 940-955.  

24) "Το Πυθαγόρειο Θεώρημα και οι εφαρμογές του σύμφωνα με δύο ελληνικά χειρόγραφα του 15ου και του 18ου αι." Ευκλείδης γ' της ΕΜΕ, 77 (2012), σελ. 62-87.  

25) "Η διδασκαλία των λογαρίθμων σύμφωνα με ελληνικό χειρόγραφο του 18ου αι. του Νικηφόρου Θεοτόκη". Πρακτικά της 5ης Διεθνούς Μαθηματικής Εβδομάδας της Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 27-31 Μαρτίου 2013 (υπό έκδοση).  

26) "Οι λογάριθμοι του Νικηφόρου Θεοτόκη", Πάπυροι 2, 2013, Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών, σελ. 290-302. 

27) "Mathematics of Byzantine silversmiths and goldsmiths", Proceedings Education, International Congress on Mathematics MICOM 2009, September 2009, Ohrid, Fyrom, p. 38-46. 

28) " "The Pythagorean Rule and its application, according to a Greek Manuscript of the 15th cen. in Wien",Στο BSHM (Journal of the British Society for the History of Mathematics) Vol. 23, Issue 2, 2008, pp. 123-127.
 
29) "Στοιχεῖα ἐξέλιξης τῆς Μαθηματικῆς Παιδείας καὶ τῆς ὁρολογίας τῶν Ἑλληνικῶν ἐπιστημονικῶν κειμένων κατὰ τοὺς Βυζαντινοὺς χρόνους ἕως καὶ τὸν 18ον αἰώνα ", Πάπυροι 3, 2014, Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών, σελ. 119-142.   

30) ΄΄Η διδασκαλία των Λογαρίθμων στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα σύμφωνα με χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης της Δημητσάνας, Πρακτικά 32ου Συνεδρίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, σελ. 1090-1105, 2015.

 Συγγραφέας των Επιστημονικών άρθρων στη Βικιπαίδεια και Science Wiki

 1) Φυσικές Επιστήμες στο Βυζάντιο, 

 2) Μαθηματική ορολογία στο Βυζάντιο κατά τον 15ον αι., 

 3) Χειρόγραφο 72 της Βιβλιοθήκης της Δημητσάνας. 

 4) H πρώτη Μαθηματική Εγκυκλοπαίδεια

   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
  α) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Harvard (Η.N.: 010115717 για το πρώτο βιβλίο, και 010115704 για το δεύτερο). β) Βιβλιοθήκη Έρευνας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Dumbarton Oaks στην Ουάσινγκτον (QA27.B95 C43 2006 για το πρώτο βιβλίο, και QA443.5.C43 2006 για το δεύτερο). γ) Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας (Α.Τ.: Ξ667β για το πρώτο βιβλίο, και Ξ667γ για το δεύτερο). δ) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Notre Dame στην Ιντιάνα των Η.Π.Α. (S.N. 002340008 για το πρώτο βιβλίο, και 002340009 για το δεύτερο). ε) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Nottingham, (Sh. QA23.C4- μόνο το πρώτο βιβλίο). ζ) Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. (Barcode: 0000319769 για το πρώτο βιβλίο, και 0000319768 για το δεύτερο). η) Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα (Β. Ν.: 000238373 για το πρώτο βιβλίο, και 00240826 για το δεύτερο). θ) Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ID no: 000109000 για το πρώτο βιβλίο και 000109002 για το δεύτερο).  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
1) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Harvard (Η. N.: 010301697). 2) Βιβλιοθήκη Έρευνας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Dumbarton Oaks στην Ουάσινγκτον (Zournals DF503.V972 v.41). 3) Βιβλιοθήκη της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής της Αθήνας (cote: 16707(41)). 4) Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης (Verbund- ID- Nr.: AC06391812). 5) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Illinois-Urbana Champaign (C.N. 949.5005.BYZSUP.v.41). 6) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Notre Dame στην Ιντιάνα των Η.Π.Α. (S.N. 002352168). 7) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Chicago (QA14.B9 C432 2006). 8) Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας (Verbund Id. n. 1229658-C.41 Han.). 9) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Michigan (I.N. 9607856198). 10) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Cambridge (Cl. 523:1.c.11.41). 11) Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. (Barcode: 0000319889). 12) Βιβλιοθήκη Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών του Α.Π.Θ. (Barcode: 2010021351). 13) Βιβλιοθήκη Αρχαίας, Μεσαιωνικής και Βυζαντινής Ιστορίας του Α.Π.Θ. (Barcode: 2120005974). 14) Βιβλιοθήκη Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. (Barcode: 0320044706). 15) Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών του Ε.Κ.Π.Α. (Αρ. Βε. : 444378 Τ.Α. CVP ). 16) Bavarian State Library (Sign.: 2007.61802). 17) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Μονάχου (Sign.: 1210/FK 56000 M 426.006). 18) Βιβλιοθήκη 5/21 Bonn: Griech- Latein Philo του Πανεπιστημίου της Βόννης (Sign.: SL-200512). 19) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τ.Α. 510). 20) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο) (QA 32C4322006). 21) Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα (Β. Ν.: 000240827). 22) Βιβλιοθήκη του Lund University της Σουηδίας (C.N. 08/3818). 23) Βιβλιοθήκη του Collège de France στο Παρίσι ( Biblioth. Byzantine, cote: SER. BY. K41). 24) Βιβλιοθήκη του Ruprecht-Karls University της Χαϊδελβέργης (Sign. 2008C2904). 25) Βιβλιοθήκη του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ (Α.Ε. 0150073738, QA32.C44 2006). 26) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Cincinnati των Η.Π.Α. (C.N. QA14.B9C32 2006). 27) Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Τ.Α. 091.09/ΧΑΛ). 28) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Princeton των Η.Π.Α. (C. N. QA14.B9C432 2006). 29) Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Τ.Α. 002463/08-1, 2). 30) Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του ΑΠΘ (C.N. QA32.C44 2006). 31) Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ (C.N. QA32.C44 2006). 32) Βιβλιοθήκη Widener WID-LC του Harvard College (QA14.B9C432 2006). 33) Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (ID no: 000109003). 34) Βιβλιοθήκη Bungehuis του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (C.n. 107: BYZ E Cha 1). 35) Βιβλιοθήκη Hertzianna του Max Plank Institute της Ρώμης (Id. n. bf4236r). 36) Βιβλιοθήκη Paris-Ens-Ulm Lsh του Ecole Normale Scientifique στο Παρίσι (C. H M o 17 BB 4o). 37) Βιβλιοθήκη Poitiers-Cescm του Πανεπιστημίου de Poitiers στο Παρίσι (C. CM 54668). 38) Βιβλιοθήκη Παρευξεινίων χωρών του Δ.Π.Θ. (Τ.α. QA14. B9C432 2006). 39) Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου της Ιστορίας του Ερωπαϊκού δικαίου Max Planck στη Φρανκφούρτη (S. Byz 2 f 594). 40) Βιβλιοθήκη Κλασσικών και Χριστιανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Bari στην Ιταλία (C. BA087). 41) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα (QA22.C53 2006). 42) Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε.